Termeni și Condiții

1. Informații preliminare

Mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul, produsele și/sau serviciile noastre.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul nostru, prin înscrierea pe site sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală. Un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate înainte de a naviga, a vă înscrie pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politica indicată mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor..

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la [email protected] și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

2. Cine suntem

Platforma Focus este deținută și administrată de LegalUp Innovators at Law SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Craiova, strada Buziaș nr. 54, Județul Dolj înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J16/991/2019 cod fiscal 39375839, denumită în continuare „LegalUp” sau „Prestatorul”.

3. Eligibilitate

Pentru a vă putea înscrie pe platformă sau a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie (1) să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu, (2) să fiți de acord cu Termenii (3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

4. Reguli privind utilizarea site-ului

Promiteți să respectați următoarele reguli:

  • Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;
  • Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente;
  • Veți furniza informații reale, complete și actualizate;
  • Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.
  • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5. Prețurile

Prețurile Cursurilor sunt afișate în lei și includ taxa pe valoare adăugată.

LegalUp va putea actualiza în orice moment prețurile cursurilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele cursuri

6. Plasarea comenzii și încheierea contractului

Singura opțiune pentru plasarea comenzii este comanda online. După ce ați ales cursul pe care doriți să îl comandați, ați introdus datele solicitate și ați finalizat plata, veți primi în scurt timp pe e-mail o confirmare a încheierii contractului, împreună cu instrucțiunile pentru a vă loga în cont pentru a urma cursurile online.

În situația în care comanda este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veţi primi un e-mail de confirmare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu vă putem procesa comanda, vă anunţăm în cel mai scurt timp. În cazul în care nu putem să procesăm comanda, dar plata s-a realizat deja, vom proceda la rambursarea sumei.

7. Plata

Plasa cursurilor se poate realiza online, prin card bancar sau prin transfer bancar.

Daca optati pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastra se face prin intermediul Stripe, iar noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră.

8. Accesul la cursuri

Pentru cursurile cu plata, accesul la acestea se va realiza prin furnizarea pe e-mail a informațiilor de login, după procesarea cu succes a plății cu cardul online prin intermediul partenerului Stripe, iar în cazul plății prin transfer bancar, imediat ce banii au intrat în contul nostru. Cursul oferă un singur cont. Utilizarea de către mai multe persoane a aceluiași cont este strict interzisă și ne rezervăm dreptul de a fi depăgubiți integral pentru orice fel de prejudicii cauzate.

9. Forța majoră și cazul fortuit

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet, Apocalispa Zombie. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

10. Proprietate intelectuală

Site-ul și conținutul cursurilor sunt proprietatea intelectuală a LegalUp Innovators at Law SRL și, după caz, a autorilor. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare, înregistrare, plasare de comenzi și utilizare.

Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica partial sau integral site-ul, reproduce partial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial, cu exepția permisiunilor de descărcare generate la anumite documente incluse în cursurile online.

Toate drepturile de autor asupra cursurilor de pe site aparțin LegalUp Innovators at Law SRL și, după caz, autorilor.

Sub rezerva achitării integrale a prețului contractului, LegalUp oferă Clientului o singură licență perpetuă, irevocabilă și neexclusivă de a utiliza cursurile. În toate cazurile, această utilizare este permisă doar pentru entitatea sau persoana fizică care a achiziționat cursul. Orice altă utilizare a cursurilor este interzisă, iar LegalUp își rezervă dreptul de a solicita despagubiri pentru prejudiciul adus ca urmare a oricărei utilizări neautorizate a cursurilor incluzând, dar fără a se limita la reproducere, vânzare, export, împumut precum și orice altă transmitere către un terț.

11. Limitarea răspunderii

Conținutul cursurilor nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent există foarte puține îndrumări cu privire la implementarea GDPR și este posibil ca Autoritățile de supraveghere să aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în aceste cursuri. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecată vor interpreta Regulamentul. Având în vedere riscul semnificativ în caz de neconformare, respectiv amenda de până la 4% din cifra de afaceri sau 20.000.000 euro, oricare este mai mare, vă recomandăm să apelați la consultanță juridică și tehnică de specialitate pentru a ști cum să vă conformați dispozițiilor Regulamentului.

LegalUp, reprezentații, avocații și consultanții lor, precum și autorii de pe platformă nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al cursurilor, al șabloanelor sau ghidurilor conținute de acesta, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană cu privire la cursuri, ghiduri, template-uri și/sau conținutul acestora, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării template-urilor sau ca așteptare ca aceste documente să satisfacă nevoile organizației dvs., incluzând, dar fără a se limita la erori, denaturări sau omisiuni din conținutul lor.

12. Confidențialitate

Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul Acord Clientul confirmă faptul că Prestatorul are dreptul să divulge terților (ex. in cazul materialelor promoționale) că a acționat pentru Client

13. Notificări

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

  • Pentru Utilizator – la adresa poștală menționată în prin intermediul Platformei;
  • Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: [email protected]

Aceşti Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.

14. Acest acord

Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.

15. Legislația aplicabilă. Litigii

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Ultima actualizare: 3 iunie 2019